KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla A-TEX TEKSTİL TİCARET LTD. ŞTİ. (“A-TEX” veya “ŞİRKET”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, A-TEX tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

A-TEX, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri web sitemiz üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.

Veri Sorumlusu

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 485754 sicil numarasında kayıtlı, İkitelli OSB. Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:31/301 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan A-TEX TEKSTİL TİCARET LTD. ŞTİ. ünvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Müşterimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi vb.) iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız vb.), finansal bilgileriniz (Banka IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, senet ve çek bilgileriniz vb.), iletişime geçmemizi istediğiniz çalışan bilgileriniz ve onların iletişim bilgileri, satın almış olduğunuz ürün bilgileriniz, imza örneğinizi içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Tedarikçimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi vb.) iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız vb.), finansal bilgileriniz (Banka IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, senet ve çek bilgileriniz vb.), iletişime geçmemizi istediğiniz çalışan bilgileriniz ve onların iletişim bilgileri, imza örneğinizi içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Müşteri adayımız olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, adınız soyadınız, çalıştığınız kurum ve kurum unvanınız ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranız) içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Tedarikçi adayımız olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, adınız soyadınız, çalıştığınız kurum ve kurum unvanınız ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranız) içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Müşteri ve Tedarikçi çalışanı olmanız sebebiyle işlenen kişisel verileriniz, adınız soyadınız, çalıştığınız kurum ve kurum unvanınız ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranız), imza örneğinizi, ofisimizi fiziki olarak ziyaret edip şirket ağlarımız üzerinden bilgisayarınızı kullanmanız halinde log kayıtlarınızı içermektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

A-TEX, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi amacıyla kişisel verileri işleyebilmektedir.

Müşteri ve Tedarikçilerimiz için; müşterilerin ve tedarikçilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hizmet satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Müşteri ve Tedarikçi Adaylarımız için; ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Müşteri ve Tedarikçi Çalışanları için; hizmet satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, gerçekleştirilen organizasyonlar, internet sitenizde yer alan bilgiler gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir:

Müşteri ve Tedarikçilerimiz için; Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (Örn. Sözleşme imza süreci kapsamında imza sirkülerinin/imza beyannamesinin alınması suretiyle kimlik bilgilerinize erişebilmemiz, İmzalanan Sözleşme uyarınca, hizmetin temini açısından iletişimin sağlanması amacıyla iletişim bilgilerinizin işlenmesi, ödeme faaliyetlerinin takibi için banka IBAN numaranızın kaydedilmesi gibi), Veri Sorumlusunun meşru menfaati, gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

Müşteri ve Tedarikçi Adaylarımız için; Veri Sorumlusunun olarak meşru menfaati (Tarafımızla ürün pazarlama veya satın alma konusunda iletişime geçmeniz gibi), İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (Gerçekleştirilen fuarlar neticesinde kendi isteğiniz ile verdiğiniz kartivizit üzerindeki bilgiler aracılığıyla sizlerle iletişime geçilmesi gibi), gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

Müşteri ve Tedarikçi Çalışanları için; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (Çalıştığınız kurum adına şirketimizle yetkili olarak iletişime geçmeniz), Çalıştığınız kurum ile akdedilen sözleşmenin ifası gereği kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; A-TEX’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, A-TEX’ın yurt içi ve yurtdışındaki grup şirketlerinin ve yurtdışında yerleşik hissedarının, A-TEX ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla; A-TEX’ın grup şirketlerine, yurtdışı hissedarına, danışmanlarına, muhasebe süreçlerinin yürütülmesi için hizmet alınan şirkete, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Yurtdışında yerleşik hissedarımız ve grup şirketlerimizin bulunduğu ülkeler ise şunlardır: Danimarka, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş, Almanya, Hollanda, İsvec, Amerika.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı; aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi: İkitelli OSB. Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:31/301 Başakşehir/İstanbul

E-posta adresi: tr-kvkk@a-tex.com

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Newsletter
Sign up for our newsletter and receive the latest news on trends, products, design and innovation curated by Trimco Group.
Sign up