KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla TRIMCO GROUP TURKEY ETİKET VE AKSESUAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“TRIMCO” veya “ŞİRKET”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, TRIMCO tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

TRIMCO, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri web sitemiz üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.

Veri Sorumlusu

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 503337 sicil numarasında kayıtlı, Bağlar Mah. Mercan Sok. No:10 K:1 D:11-12 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan TRIMCO GROUP TURKEY ETİKET VE AKSESUAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketimiz tarafından işbu Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Müşterimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, (doğrudan gerçek kişi olan sizin veya şirket temsilcisinin) kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi vb.) iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız vb.), finansal bilgileriniz (Banka hesap bilgileriniz, senet ve çek bilgileriniz vb.), iletişime geçmemizi istediğiniz çalışan bilgileriniz ve onların iletişim bilgileri, satın almış olduğunuz ürün bilgileriniz, imza örneğiniz, fiili olarak şirkete gelmeniz halinde kamera kaydınızı içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Tedarikçimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, (doğrudan gerçek kişi olan sizin veya şirket temsilcisinin) kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi vb.) iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız vb.), finansal bilgileriniz (Banka hesap bilgileriniz, senet ve çek bilgileriniz vb.), iletişime geçmemizi istediğiniz çalışan bilgileriniz ve onların iletişim bilgileri, imza örneğiniz, fiili olarak şirkete gelmeniz halinde kamera kaydınızı içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla; birlikte çalıştığımız Müşteri veya Tedarikçimizin çalışanı olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz; Ad-Soyad, iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi), mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız vb.), fiili olarak şirkete gelmeniz halinde kamera kaydınızı içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Tedarikçi adayımız olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, adınız soyadınız, çalıştığınız kurum ve kurum unvanınız ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranız), ticari teklifinizi içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla; fiili olarak şirketimizde Ziyaretçi olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz; kamera kaydınızı içermektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

TRIMCO, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi amacıyla kişisel verileri işleyebilmektedir.

Müşteri ve Tedarikçilerimiz için; müşterilerin ve tedarikçilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hizmet satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Tedarikçi Adaylarımız için; ürünlerin satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Ziyaretçiler için; fiziksel mekan güvenliğinin temini amaç ve sebebi ile işlemektedir.
Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, gerçekleştirilen organizasyonlar, internet sitenizde yer alan bilgiler gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir:

Müşteri ve Tedarikçilerimiz için; Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (Örn. Sözleşme imza süreci kapsamında imza sirkülerinin/imza beyannamesinin alınması suretiyle kimlik bilgilerinize erişebilmemiz, İmzalanan Sözleşme uyarınca, hizmetin temini açısından iletişimin sağlanması amacıyla iletişim bilgilerinizin işlenmesi, ödeme faaliyetlerinin takibi için banka IBAN numaranızın kaydedilmesi gibi), Veri Sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması), gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

Ziyaretçiler için; Veri Sorumlusunun olarak meşru menfaati.

Tedarikçi Adaylarımız için; Veri Sorumlusunun olarak meşru menfaati (Teklifinizin değerlendirilerek size dönüş yapılabilmesi ve iletişime geçebilmemiz gibi), İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (Gerçekleştirilen fuarlar neticesinde kendi isteğiniz ile verdiğiniz kartivizit üzerindeki bilgiler aracılığıyla sizlerle iletişime geçilmesi gibi), gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; TRIMCO’nun yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, TRIMCO’nun yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerinin ve yurtdışında yerleşik  hissedarlarının, TRIMCO ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla TRIMCO’nun yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerine, yurtdışında yerleşik hissedarlarına, danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Yurtdışında yerleşik hissedarımız ve grup şirketlerimizin bulunması sebebiyle aktarım yapılabilecek ülkeler ise şunlardır: İngiltere, Hong Kong, Danimarka.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı; aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Bağlar Mah. Mercan Sok. No:10 K:1 D:11-12 Bağcılar/İstanbul
E-posta adresi: trm-tr-kvkk@trimco-group.com

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Newsletter
Sign up for our newsletter and receive the latest news on trends, products, design and innovation curated by Trimco Group.
Sign up